knihovna Hanse Beltinga

Jeden z nejvýznamnejších žijících historiků umění, Hans Belting, společně s Christou Belting-Ihm, daroval Centru raně středověkých studií při Semináři dějin umění FF MU svou sbírku literatury o středověkém umění, což umožnilo vznik knihovny pojmenované právě po dárci. Kvalitou sbírky tak Centrum získalo zázemí na úrovni nejlepších evropských institucí.

Darovaná knihovna obsahuje několik hlavních pilířů, které jsou pro studium středověkého umění nezbytné, ale dosud ve střední Evropě chyběly. Jde především o literaturu věnovanou rukopisům (zejména z východního prostředí a Apeninského poloostrova), Konstantinopoli, Benátkám, jižní Itálii, Římu, Ravenně, Rusku a Kavkazu. Knihovna Hanse Beltinga zahrnuje nejen rozsáhlou literaturu ke studiu středověkého umění, ale také vzácná faksimile (např. Vídeňská geneze, Chludovský žaltář, Utrechtský žaltář, Rotulus Exultet ad.). Nemalá část sbírky je soustředěna ke studiu monumentálního umění celého křesťanského východu, od Konstantinopole, přes Kavkaz až po Egypt a Sýrii. Důležitá sekce je také věnována kultovním obrazům, takzvaným „ikonám“. Dalšími pozoruhodnými oddíly knihovny jsou desítky svazků řeckých i latinských pramenů či rozsáhlá kolekce tematizující chrám sv. Marka v Benátkách. Součástí sbírky jsou i řady několika periodik, především Dumbarton Oaks PapersJahrbuch für Antike und Christentum či Münstersche Mittelater-Schriften. Za zmínku rovnež stojí ohromující sbírka několika stovek separátů – dnes již vymírající formy odborné literatury – často s věnováním od takových veličin oboru, jako byli Kurt Weitzmann, Ernst Kitzinger či Richard Krautheimer. Cenným darem je rovněž část Beltingova archivu. V brněnské knihovně se tak zájemce bude moci seznámit například s kompletní donátorovou fototékou, s jeho zápisky i s několika nevydanými rukopisy článků.

Knihovna je přístupná všem zájemcům, zejména specializovaným badatelům z České republiky, ale i studentům, kteří doposud museli za literaturou často cestovat do zahraničí. Nachází se v prostorách budovy „K“ Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v ulici Veveří v Brně. Dvacet šest studijních míst a především přímý přístup ke knihám poskytuje badatelům studijní prostor a příjemné pracovní podmínky. Samotné prostory knihovny mohly vzniknout predevším díky významné podpoře děkana FF MU Milana Pola a vedoucího Semináře dejin umění Ondřeje Jakubce.

Top