FURTUM SACRILEGUM
THE “HOLY HEADS” OF PETER AND PAUL AND A LOST FRESCO CYCLE IN THE LATERAN BASILICA IN ROME

15. května 2018

Centrum raně středověkých studií při Semináři dějin umění Vás srdečně zve na přednášku prof. Daniely Mondini s názvem Furtum Sacrilegum. The “Holy Heads” of Peter and Paul and a Lost Fresco Cycle in the Lateran Basilica in Rome. Přednáška se bude konat v úterý 15. května od 18 hodin v Knihovně Hanse Beltinga a bude věnována relikviářům s ostatky svatého Petra a Pavla a dnes již ztracenému freskovému cyklu lateránské baziliky.

„Svaté hlavy“ Petra a Pavla, doložené v jedenáctém století v bočním oltáři kaple sv. Vavřince v Lateránu a později uvnitř hlavního oltáře Sancta Sanctorum, nabyly značného významu poté, co byly papežem Urbanem V. (1368-1370) přemístěny do lateránské baziliky. Uloženy byly do dvou velkých, bohatě zdobených relikviářů sienského zlatníka Giovanni di Bartolo v „trezoru“ nového tabernáklu nad hlavním oltářem římské baziliky. Posvátné relikvie Petra a Pavla se staly symbolem apoštolského Říma a římské církve po (dočasném) návratu papežského úřadu z Avignonu. Vystaveny byly pouze několikrát do roka a přitahovaly nejen poutníky, ale také zloděje. Během vystavení relikviářů o Velikonocích roku 1438 došlo k pokusu o krádež několika drahokamů. Po této události byl v transeptu vytvořen dnes již ztracený freskový cyklus, jenž měl odradit další potenciální zloděje vyobrazením nemilosrdných trestů, kterým byli údajní viníci vystaveni.

Top