lidé

Ivan
Foletti

profil

je odborným asistentem na Semináři dějin umění FF MU a Maître-Assistant Ambizione FNS na Université de Lausanne, kde také v roce 2010 obdržel titul Ph.D. Jeho výzkum je zaměřen na historiografii byzantského umění a uměleckou tvorbu Milána, Říma a Konstantinopole v raně křesťanském období, a to především z liturgického a rituálního hlediska.

více

Herbert
L. Kessler

profil

je externím spolupracovníkem Centra a má nad ním vědeckou záštitu. Po studiu na University of Chicago (titul BA získán v roce 1961) a Princeton University (titul MFA získán v roce 1963 a Ph.D. v roce 1965) vyučoval Herbert L. Kessler na University of Chicago a od roku 1976 na John Hopkins University v Baltimoru (Maryland). Byl rovněž hostujícím profesorem na Harvard University, Emory University a Williams College. Stal se prvním "Richard Krautheimer Professor" při Bibliotheca Hertziana v Římě (Max Planck Institut). Hebert L. Kessler je voleným členem American Academy of Arts and Sciences a Medieval Academy of America, kde mezi lety 2009-10 působil jako ředitel. Publikoval okolo 150 článků a recenzí a je autorem a editorem 15 knih.

více

Alžběta
Filipová

profil

je doktorandkou Masarykovy Univerzity v Brně v co-tutoringu s Université de Lausanne ve Švýcarsku, kde také obdržela v roce 2011 titul M.A. s diplomovou prací o ravennských mozaikách v Sant'Apollinare in Classe. Aktuálně se její výzkum zaměřuje na raně křesťanské relikviáře ze Svaté země a umění spojené s kultem a distribucí relikvií v Lombardii v raném středověku.

více

Zuzana
Frantová

profil

je doktorandkou Masarykovy univerzity v Brně a Université de Lausanne ve Švýcarsku. Její badatelský zájem se zaměřuje na umění období raného středověku ve Středozemí, především na artefakty drobnější produkce jako je slonovina a zlatnictví a jejich vztahy k monumentální tvorbě a liturgii. Předmětem její disertační práce je urbanismus, umění, společnost a historiografie Ravenny v období, kdy byla sídlem západořímských císařů (402-476).

více

Elisabetta
Scirocco

profil

externí spolupracovnice Centra raně středověkých studií je badatelkou post-doc na Università degli Studi di Napoli Federico II, kde rovněž získala titul Ph.D. Jejím hlavním odborným zájmem je gotické sochařství a vztahy liturgie, architektury a umělecké produkce v pozdním středověku se zaměřením na oblast jižní Itálie.

více

Francesco
Lovino

profil

je spolupracovníkem Centra a editorem časopisu Convivium. Od obdržení titulu Ph.D. na Univerzitě v Padově v roce 2015 až do současnosti působí na Akademii věd České republiky. Ve svém výzkumu se zaměřuje na byzantskou historiografii dvacátých a třicátých let 20. století ve střední Evropě a na produkci řeckých rukopisů v byzantských provinciích, zvláště v jižní Itálii.

více

Alessandro
Taddei

profil

získal titul PhD na Università degli studi di Napoli L'Orientale v oboru pozdně antická archeologie (2004) a na Sapienza - Università di Roma v oboru středověké dějiny umění (2012). Jeho badatelský zájem se pohybuje od raně byzantské nástěnné mozaikové dekorace až po topografii pozdně antických měst. V současné době je jeho hlavním předmětem studia architektura a dějiny pozdně antického a byzantského období v oblastech jižně od Dunaje, na řecké pevnině a v Konstantinopoli a okolí.

Karolina
Foletti

profil

vystudovala historii, rusistiku a dějiny umění na Université de Lausanne a dějiny východní Evropy na Universität Wien. Pracuje pro časopis Convivium, zajímá se o ruskou historiografii, poutnické umění a dějiny dvacátého století.

Sandrina
Sliwinska

profil

je v současnosti na šestiměsíční stáži v Brně, kde působí jako redaktorka časopisu Convivium. V září roku 2016 ukončila své magisterské stadium na Université de Lausanne v oborech dějiny umění a francouzština. Předmětem její magisterské práce byl kostel sv. Jiří v Kurbinovu (Makedonie).

Ivana
Molnárová

profil

je absolventkou Semináře dějin umění Masarykovy Univerzity a v současnosti působí v Centru raně středověkých studií jako asistentka. Podílí se na projektu Migrating Art Historians, zajišťuje komunikaci s veřejností a organizuje další akce spojené s aktivitami Centra.

PODPOŘTE CENTRUM
Top